Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun contractuele verrichtingen uitsluitend geregeld worden door deze

algemene verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van alle andere en meer bepaald in de bestelbons van de koper,

niettegenstaande alle tegenstrijdige bedingen. Deze verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst,

er kan alleen schriftelijk worden van afgeweken.

2. RESELLERS

All Communications levert materiaal aan resellers.

Op dit materiaal geldt een garantie van 1 jaar op productie en/of fabricagefouten. De garantieperiode begint op datum van verkoop van de goederen door de reseller.

Indien er een defect komt aan het materiaal binnen of buiten waarborg dan wordt het door de reseller naar ons opgestuurd of binnen gebracht ter herstelling & controle.

Indien het materiaal defect blijkt te zijn bij aankomst en de verpakking is onbeschadigd dan beschouwen wij dit als een DOA (dead on arrival). Dit dient gemeld te worden. binnen de 14 dagen na levering aan de eindklant. Het product wordt dan door de reseller aan ons bezorgd en door All Communications na controle  omgeruild naar een nieuw product.

All Communications is hier niet verantwoordelijk voor het terugplaatsen van het herstelde of omgeruilde product.

Evenmin is All Communications verantwoordelijk voor de continuïteit van het product. All Communications dient dus niet te zorgen voor een vervangtoestel (tenzij contractueel overeengekomen).

All Communications zal het herstelde of omgeruilde product bij DOA of in geval van garantie kosteloos terugsturen.

Het feit dat All Communications ook diensten aanbiedt die gerelateerd zijn aan deze producten zoals het aanzetten van connectoren en de afregeling en indienststelling van het netwerk staat los van voorgaande punten.

All Communications kan onder geen beding gezien worden als een onderaannemer in een project van reseller.

3. BESTELLINGEN

Rechtstreekse of de door onze vertegenwoordigers opgenomen bestellingen zijn slechts verbindend voor de firma

na onze schriftelijke orderbevestiging. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde gegevens of toestellen te

wijzigen en de invoer of de productie van toestellen te stoppen, zonder voorafgaande verwittiging en zonder enige

verplichting anderzijds, zonder dat de koper recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook.

4. PRIJZEN

Onze prijzen zijn volstrekt netto zonder verpakking of portkosten, B.T.W. en andere fiscale lasten en gelden voor

in onze magazijnen afgenomen goederen. De prijzen in onze prijslijsten, aanbiedingen en offertes van de firma zijn

vrijblijvend. Indien na het uitbrengen van een aanbieding of offerte en zelfs na de aanvaarding van de bestelling de

aankoop-en inkoopprijzen wijzigingen zouden ondergaan, is het de firma toegelaten haar aanbieding of offerte aan

te passen of een verandering van de prijzen, waarop de bestelling werd gedaan, door te voeren.

5. BETALING

Alle leveringen geschieden tegen terugbetaling, afhalingen zijn contant betaalbaar op onze zetel ofwel op een

bankrekening ten name van de firma, zonder enige vorm van korting.

Personeelsleden, vertegenwoordigers of tussenpersonen zijn niet gerechtigd om een bedrag van onze schuldvorderingen

of rekeningen te innen, buiten een geschreven mandaat. Enkel de kwijtingen ondertekend door de

bevoegde bestuurders van de firma worden erkend als geldige ontlastingsstukken.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 7 dagen na de factuurdatum.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de acht dagen of op de vervaldag is vanaf deze vervaldag van rechtswege en

zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 12 % per jaar op het factuurbedrag.

6. STRAFBEPALING

Onverminderd het in het vorige artikel bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur binnen de acht dagen

of op de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag

met een minimum van 125€, opeisbaar van rechtsweze en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.


Gerechtskosten evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden

de klant afzonderlijk aangerekend.

7. VERZENDING

Indien de goederen dienen te worden verzonden, gebeurt dit op uitdrukkelijk verzoek van de klant en worden de

goederen toch geacht aanvaard te zijn in de bedrijfszetel van de firma. Indien de goederen worden verzonden

zonder dat de koper voorafgaandelijk de goederen heeft gecontroleerd, worden deze geacht in goede staat te zijn

geleverd en te zijn verzonden en reizen de goederen voor rekening, op kosten en risico van de bestemmeling, zelfs

indien de verzending franco gebeurt.

Klachten betreffende het verlies of beschadiging van de goederen dienen steeds gericht te worden aan de transportmaatschappij.

Verlies of beschadiging van de goederen kan niet worden ingeroepen als reden tot niet betaling of gedeeltelijke

betaling der goederen.

8. LEVERINGSTERMIJN / LEVERPLAATS

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.

Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.

De levering gebeurt bij de verkoper, en zoals omschreven op bestelbon, reservatie of factuur. Indien een uiterste

leverdatum schriftelijk overeengekomen is zijn de gebruikelijke toleranties eigen aan handel en industrie van

toepassing.

9. EIGENDOMSRECHT

Behoudens andersluidende overeenkomst behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte producten

totdat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van rente en kosten. In geval van betaling per cheque of wissel gebeurt

de eigendomsoverdracht slechts op het ogenblik der uitbetaling van de cheque of wissel.

In geval van faillissement of inbeslagname zal de koper kennis geven van dit eigendomsvoorbehoud en de verkoper

onmiddellijk verwittigen en behoudt de firma zich het recht voor de onbetaalde of gedeeltelijk betaalde goederen

terug te vorderen volgens de voorwaarden voorzien bij de wet.

10. JURISDICTIE

Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar en op alle overeenkomsten is de Belgische wetgeving van toepassing.

De koper en de verkoper komen uitdrukkelijk overeen elke tegenstrijdigheid, betwisting of geschil voor te leggen

aan de Rechtbanken van Gent bevoegd voor de zetel van de verkoper.